⋙ Đam mỹ Tấn Giang được hoan nghênh nhất 2017
⋙ Đam mỹ đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
⋙ Ngôn tình đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
⋙ 10 đại cổ ngôn 2017 do biên tập Tấn Giang bình chọn
Xong name - Đam mỹ: Thành thần một trăm loại phương thức [ xuyên nhanh ]fiber_new
Xong name - Ngôn tình: Trở thành “Nam” thần nữ nhânfiber_new
Xong name - Đam mỹ: Tinh tế chi thượng tướng phu nhân là không hộ khẩu
Đam mỹ còn tiếp: Xuyên qua chi khí tử hoành hành

Tác giả Tô Du Bính 酥油饼
Lưu 2 quỷ

Tô Du Bính

Khanh Tan

Đam mỹ

Còn tiếp

visibility67 star0 0

Trần sự

Tô Du Bính

Laniakea

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2443 star0 0

Rút Kiếm

Tô Du Bính

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility261 star0 0

Trầm Kích

Tô Du Bính

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility666 star0 0

Tế Thế

Tô Du Bính

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility889 star0 0

U linh Boss

Tô Du Bính

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility596 star0 1

U linh Giới

Tô Du Bính

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility384 star2 0

Thánh Viện

Tô Du Bính

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility355 star0 0

Đế Hỏa

Tô Du Bính

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility663 star0 0

Vong Tích

Tô Du Bính

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility200 star0 0