1. Bookmark

Bạn có thể đánh dấu chương truyện đang đọc, hoặc chương truyện yêu thích bằng cách bấm vào icon đinh giấy:

Những đánh dấu này sẽ được lưu trong trang Bookmark trong hồ sơ cá nhân của bạn:

2. Danh sách đọc:

Bạn có thể thêm truyện vào danh sách đọc ngay tại trang menu của truyện hoặc trong 1 chương bất kỳ:

Hoặc trong trang Works đối với những truyện do bạn đăng:

Danh sách đọc có thể xem trong trang Thư viện của bạn:

Bấm vào nút Edit để sửa chữa danh sách đọc:

Chọn từng truyện hoặc chọn tất cả:

Bấm vào nút Edit lần nữa để thoát chế độ sửa chữa.

3. Theo dõi truyện

Khi chọn theo dõi 1 truyện, mỗi khi truyện này có chương mới, bạn sẽ nhận được tin báo trong trang Thông báo:

Muốn bỏ theo dõi 1 truyện, bạn lặp lại theo tác khi theo dõi nó là được.

4. Theo dõi thành viên

Muốn theo dõi 1 thành viên, bạn vào trang của thành viên đó, bấm nút Follow: ( xin phép bạn Mèo cho mình làm ví dụ tí :p )

Xem danh sách thành viên bạn đang theo dõi trong trang cá nhân:

Tab Following: những người bạn đang theo dõi.

Tab Follower: những người đang dõi theo bạn.

Bấm nút Edit và chọn thành viên để bỏ theo dõi:

Xem hoạt động của người bạn đang follow trong trang Theo dõi: