a. Truyện còn tiếp

+ Truyện mang tag “còn tiếp”: wiki scan link nhúng 1 lần mỗi ngày, chỉ quét 5 chương gần nhất để tìm chương mới và chương phòng trộm.

+ Truyện còn tiếp sau 30 ngày ko có thay đổi chương phòng trộm hay chương mới thì tự động chuyển sang tag Chưa Xác Minh.

b. Truyện chưa xác minh

+ Tag Chưa Xác Minh là tag đặc biệt của hệ thống dùng để định vị những truyện có status không xác định. Là tín hiệu để chủ nhúng biết truyện cần xác minh lại status: Còn tiếp, Tạm ngưng hay Hoàn thành.

+ User không thể tự chuyển truyện sang tag này.

+ Truyện mang tag Chưa Xác Minh: mỗi 7 ngày scan 1 lần

+ Trong vòng 6 tháng kể từ khi chuyển sang tag này, nếu truyện:

- Có chương mới: chuyển sang tag Còn Tiếp, cập nhật theo cơ chế ở mục a.

- Sau 6 tháng không có chương mới hoặc thay đổi: dừng cập nhật hoàn toàn.

c. Truyện hoàn thành

+ Truyện mang tag Hoàn Thành: dừng cập nhật chương mới tự động.

d. Truyện tạm ngừng

+ Truyện tạm ngừng là truyện mà tác giả đã dừng ra chương mới 1 thời gian khá lâu.

+ Truyện chỉ mang tag Tạm Ngừng khi người đăng tự check vào tag này.

+ Truyện tạm ngừng được quét tự động 6 tháng 1 lần để tìm chương mới.

e. Truyện riêng tư

+ Truyện trong chế độ riêng tư không được hỗ trợ tự động cập nhật chương mới. Nếu muốn cập nhật chương, bạn phải tự vào trang sửa thông tin truyện đó, chọn 1 trong 2 option vá phòng trộm để quét chương mới.

+ Nếu người đăng A nhúng 1 truyện, sau đó chuyển nó sang Riêng Tư. Sau đó, có thành viên B cũng nhúng truyện này và set truyện công khai. Như vậy, người đăng A không thể chuyển truyện mình thành công khai, để tránh trùng lặp. Người đăng A chỉ có thể làm việc này khi nào B xóa truyện hoặc chuyển truyện sang Riêng tư.

f. Nhúng truyện từ các trang có phí

Hiện tại Wikidich hỗ trợ nhúng truyện từ các trang có phí như Tấn Giang, Liên Thành, nhưng chỉ có thể nhúng những truyện ĐÃ HOÀN THÀNH và KHÔNG BỊ VIP. Truyện nào không thỏa mãn cả 2 điều kiện trên đều không thể nhúng.

g. Tự động lọc lại name:

Nhiều thành viên thích nhúng truyện khi truyện đang còn tiếp, thậm chí mới có mấy chương, làm cho name lọc ra sai nhiều, theo thời gian khi truyện càng dài, xuất hiện nhiều nhân vật mới, những cái tên này cần được thêm vào, nhưng người đăng không edit. Ngoài ra từ điển Wiki thường được cập nhật, truyện lọc name sau luôn chuẩn hơn lọc name trước.

Wiki đưa ra giải pháp là tự động lọc lại name những truyện có lịch sử edit name = 0. Bạn yên tâm là những truyện mà bạn edit name rồi sẽ không bị đụng vào.

Ngoài ra còn có nút “Lọc lại name” cho user tự thực hiện thao tác này khi yêu cầu.

h. Giới hạn người sử dụng:

- Số truyện được nhúng mỗi ngày với mỗi thành viên = level*5 truyện/ ngày

- Chức năng xóa truyện: hiện tại, user có thể xóa truyện không giới hạn. Truyện bị xóa sẽ được chuyển về Trạm Rác. User muốn tiếp nhận truyện nào trong Trạm Rác, hãy bấm nút xin DQL, admin sẽ chuyển quyền cho bạn. Đối với người xóa truyện: nếu muốn truyện được xóa vĩnh viễn, hãy ghi lý do xóa vào văn án để người dọn rác biết được.

- Do dung lượng web có hạn, nếu 1 thành viên sở hữu quá nhiều truyện Riêng Tư chiếm dung lượng lớn, sẽ bất công với những thành viên khác. Số lượng truyện Riêng Tư mà mỗi user được có = level*10.