Một số truyện tag H có nội dung nhạy cảm, chỉ dành cho những bạn 18 tuổi trở lên. Để xem những truyện này bạn phải nhập code "eden".