- Phó quản lý là khái niệm chỉ có trong các truyện bị set Riêng tư.
- Phó quản lý chỉ có quyền xem [truyện riêng tư mà mình tham gia] với các tính năng của 1 người đọc.
- Phó quản lý không có quyền chỉnh sửa hoặc edit name, edit raw như Đồng quản lý.
- Phó quản lý muốn trở thành Đồng quản lý, cần thực hiện thao tác như khi thành viên bình thường xin làm Đồng quản lý.
- Avatar của các Phó quản lý sẽ không hiện trong thanh Người nhúng.
- Chủ nhà có thể vào "Danh sách quản lý" để bỏ Phó quản lý ra. Phó quản lý bị bỏ ra sẽ không còn vào truyện riêng tư được nữa. Nếu muốn vào lại, phải gửi tin nhắn xin làm Phó quản lý lần nữa.
- Nếu truyện riêng tư được chuyển về công khai, danh sách Phó quản lý vẫn tồn tại. Sau đó nếu chủ nhà lại chuyển truyện từ công khai sang riêng tư, những Phó quản lý có sẵn này vẫn vào được truyện.