1. Thêm quyền quản lý

Người được thêm vào làm đồng quản lý có các quyền:

- Edit name

- Chỉnh sửa thông tin truyện

- Sửa/xóa file truyện với truyện up bằng file txt

- Cộng 1 tích phân mỗi lần có người cảm ơn

Đồng quản lý không có quyền:

- Xóa truyện

- Thiếp lập riêng tư cho truyện

Cách thêm thành viên làm đồng quản lý:

* Lưu ý: Xóa thành viên khỏi ban quản lý bằng cách bấm nút – trong Danh sách quản lý:

2. Nhượng quyền quản lý

Tính năng này được tạo ra cho trường hợp người đăng truyện không muốn làm mod chính cho truyện mà mình đăng nữa, có thể chuyển quyền cho 1 trong các đồng quản lý. Sau khi chuyển nhượng, người đăng sẽ trở thành đồng quản lý.

Người được nhượng quyền phải là đồng quản lý. Tức là nếu bạn muốn nhượng quyền cho ai thì phải add người đó làm đồng quản lý trước đã.

Dù nhường quyền, người đăng cũng sẽ không bị trừ đi tích phân được tặng khi tạo truyện và tích phân được cảm ơn cho tới khi nhường quyền.

Sau khi nhường quyền, nếu vẫn làm đồng quản lý, người đăng vẫn được cộng tích phân khi có người cảm ơn truyện. Nếu từ bỏ quyền đồng quản lý, người đăng sẽ không nhận được tích phân khi có người cảm ơn nữa.

- Khi chủ nhà sau 6 tháng không đăng nhập vào Wiki: tích phân và cấp bậc của chủ nhà được giữ nguyên, nhưng truyện của chủ nhà sẽ được chuyển giao cho người khác toàn quyền quản lý. Cụ thể:

Khi truyện có (1 hay nhiều) đồng quản lý, truyện sẽ bị chuyển giao cho Đồng quản lý 1.

Khi truyện không có đồng quản lý: giữ nguyên như cũ cho tới khi có thành viên xin quyền quản lý: truyện sẽ bị chuyển giao cho người xin quyền quản lý (nếu có 2 người xin quyền cùng lúc, hệ thống sẽ ưu tiên thành viên cấp bậc cao hơn).

Trong cả 2 trường hợp, chủ nhà đều bị giáng cấp thành Đồng quản lý, và người được chuyển giao không thể xóa tên chủ nhà khỏi danh sách quản lý. Người được chuyển giao không được chuyển 5 tích phân khi mở truyện nhưng được hưởng tích phân do người đọc cảm ơn tính từ ngày chuyển giao. Chủ nhà (bị giáng cấp thành Đồng quản lý) cũng được hưởng tích phân do người đọc cảm ơn.

3. Xin quyền quản lý

Bạn muốn xin quyền quản lý 1 truyện thì có thể gửi tin nhắn riêng thuyết phục người đăng chủ động thêm mình vào ban quản lý, hoặc bấm vào icon Group ngay trên trang của truyện:

Tin nhắn xin quyền quản lý sẽ được gửi vào Hộp thư của người đăng.

- Khi có thành viên xin quản lý, chủ nhà có quyền đồng ý hoặc từ chối, nhưng nếu sau 3 ngày chủ nhà vẫn không trả lời, hệ thống sẽ tự động Đồng ý.

4. Cơ chế xử lý đối với truyện có đồng quản lý/biên tập:

- Khi chủ nhà xoá truyện, chủ nhà bị lấy lại 5 tích phân được cộng khi tạo truyện, hệ thống sẽ tự động chuyển quyền sở hữu truyện cho đồng quản lý 1/biên tập 1, kick chủ nhà khỏi ban quản lý, đồng thời gửi tin nhắn hỏi đồng quản lý 1/biên tập 1: đồng ý tiếp nhận hay muốn xóa truyện.

Nếu chọn đồng ý, truyện chính thức thuộc về đồng quản lý 1/biên tập 1.

Nếu chọn xóa:

+ Nếu truyện còn đồng quản lý/biên tập khác: hệ thống tiếp tục chuyển quyền sở hữu cho đồng quản lý tiếp theo và gửi tin nhắn như trên. Đồng quản lý 1/biên tập 1 bị kick khỏi ban quản lý.

+ Nếu truyện không còn đồng quản lý/biên tập khác: truyện bị xóa.

Tin nhắn hệ thống sau 7 ngày không được trả lời, mặc định là "muốn xóa truyện".

*

- Khi chủ nhà chuyển truyện sang riêng tư: 1 tin nhắn hệ thống sẽ được gửi tới đồng quản lý 1/ biên tập 1 để trưng cầu ý kiến : đồng ý hay không đồng ý.

Nếu chọn không đồng ý: truyện vẫn sẽ công khai.

Nếu chọn đồng ý:

+ Nếu truyện còn đồng quản lý/biên tập khác: 1 tin nhắn như trên sẽ được gửi tới quản lý này, cho tới khi xác định kết quả cuối cùng.

+ Nếu truyện không còn đồng quản lý/biên tập khác: truyện sẽ được chuyển riêng tư. Chủ nhà bị lấy lại 5 tích phân cộng khi tạo truyện. Tích phân chỉ được cộng lại khi truyện chuyển lại về công khai.

Tin nhắn hệ thống sau 7 ngày không được trả lời, mặc định là "đồng ý".

*

- Khi chủ nhà chuyển công khai: hệ thống trực tiếp thực hiện và không hỏi ý kiến các quản lý khác.

5. Xóa quyền quản lý:

- Đối với Đồng quản lý từng chỉnh sửa thông tin, edit raw, edit name truyện (tức là từng có những hoạt động được ghi lại vào Lịch sử info hoặc Lịch sử name) : chủ nhà hoặc admin đều không cách nào xóa ĐQL này khỏi ban quản lý truyện được.

- Đối với Đồng quản lý chưa từng có đóng góp gì cho truyện (tức là chưa từng có hoạt động được ghi lại vào Lịch sử info hoặc Lịch sử name) : chủ nhà có thể xóa ĐQL khỏi ban quản lý truyện và hệ thống sẽ không gửi tin nhắn thông báo việc này cho ĐQL ấy.