Sửa truyện: khi muốn sửa thông tin về truyện, có 2 cách:

- Nút Sửa trên trang truyện:

- Nút Sửa trong trang Works:

Nếu muốn xóa truyện thì chọn “Xóa” trong trang Work.

Công dụng 1 số nút trong trang Chỉnh sửa:

Nút đổi link: giả sử truyện bạn nhúng đang còn tiếp, nhưng trang nhúng đã die rồi. Thay vì nhúng truyện mới bằng link khác, bạn có thể dùng nút này để thay link. Thời gian chờ tải truyện về sau khi đổi link bằng thời gian nhúng truyện mới.

Nút Vá phòng trộm có 2 option:

Option 1 – Lủng đâu vá đó: nếu truyện gốc có chương phòng trộm nào được thay đổi thành nội dung thật thì wiki sẽ cập nhật lại những chương mới này. Thích hợp dùng cho những truyện bị phòng trộm xuyên thành cái sàng. Thời gian thực hiện bằng với thời gian nhúng 1 truyện mới. (Những chương raw từng được người đăng sửa tay sẽ không bị đụng đến).

Option 2 – Chất tẩy cực mạnh: tác dụng giống như khi đổi link. Nó sẽ xóa toàn bộ raw cũ, chép về raw mới. Những chương raw từng sửa tay cũng sẽ mất hết. Nếu dùng option 1 mà không thấy ăn thua gì thì có thể dùng option 2. Thời gian thực hiện: khá lâu, tùy số truyện đang chờ xử lý nhiều hay ít. Thường thì đợi 1 đêm là tốt nhất.