1. Khái niệm

Tích phân là điểm tích lũy do hoạt động của thành viên trên Wikidich.com.

Tích phân có vai trò ghi nhận sự đóng góp và động viên tính tích cực của thành viên.

2. Công dụng

Dùng để download ebook khi Wikidich.com ra mắt app.

Dùng để đổi vật phẩm khi ra mắt Thương thành.

3. Cách kiếm tích phân

Mỗi lần tạo truyện mới: + 5 tích phân.

Mỗi lần được cảm ơn: + 1 tích phân.

Lưu ý: khi xóa truyện, người đăng sẽ bị trừ đi 5 tích phân từng được tặng do tạo truyện.

Khi thiết lập riêng tư cho truyện, người đăng cũng bị trừ đi 5 tích phân. Nếu chuyển về lại trạng thái công khai, sẽ nhận lại 5 tích phân đó.

Khi xóa truyện, người đăng chỉ bị trừ 5 tích phân, còn những tích phân được cộng do người đọc cảm ơn vẫn còn nguyên. Tương tự với đồng quản lý.

Khi nhượng quyền quản lý, người đăng không bị trừ bất cứ tích phân nào.

4. Giải thích Bảng Tích Phân

Bảng Tích Phân

Khi mở trang Works trong Hồ sơ cá nhân của mình, user thường thắc mắc "tại sao số truyện mà trang Works đếm ra lại nhiều hơn số truyện trong Bảng Tích Phân?"

Chúng tôi xin giải thích để bạn rõ hơn về cơ chế đếm số truyện của Bảng Tích Phân:

Gọi số truyện trong bảng tích phân là X.

hinh minh hoa

Tập hợp X bao gồm:

- Truyện do bạn CHÍNH TAY TẠO RA, đang trong trạng thái công khai, chưa bị xóa.

- Truyện do bạn CHÍNH TAY TẠO RA, đã chuyển nhượng cho người khác, đang trong trạng thái công khai, chưa bị xóa.

- Truyện do bạn CHÍNH TAY TẠO RA, đã chuyển nhượng cho người khác, sau đó tiếp nhận lại

X không bao gồm tập hợp Y này:

- Truyện người khác nhúng và bạn Đồng Quản Lý / Biên Tập

- Truyện người khác chuyển nhượng cho bạn

- Truyện do bạn CHÍNH TAY TẠO RA sau đó bị xóa vào Trạm Rác và bạn tiếp nhận lại

- Truyện bạn tự nhúng nhưng đang ở chế độ riêng tư

Trong khi đó, số truyện trong trang Works lại bao gồm TẤT CẢ những thứ trên = X + Y

Cơ chế tính tích phân:

Tổng tích phân = X * 5 + thanks

Ghi chú:

- Thanks là lượt cảm ơn của tất cả các truyện có trong trang Works của bạn (trừ truyện của người khác mà bạn làm Biên Tập). Thanks là con số chỉ tăng không giảm. Dù bạn xóa truyện, xóa review, những thanks bạn từng được nhận vẫn được giữ lại.

hinh minh hoa