5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Bấm vào liên kết để chuyển qua trang web ngoài:
http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3395598